شنبه 06 آذر 1400
EN

فهرست کارکنان حج و زیارت استان

شماره تلفن: 33324508 و 33326074

  نام : عبدلرسول رنجبر

سمت : مدیر حج وزیارت استان بوشهر

Ranjbar.haj.ir

نام :حسین ویسه
سمت : مسئول روابط عمومی
داخلی 6
    نام : مهدی صداقت

    سمت : مسئول حراست

M.Sedaghat@haj.ir 

           داخلی 8                                   

   

نام : عبدالرحیم سالم آبادی
سمت : مسئول ثبت نام و اعزام
A.Salemabadi@haj.ir
داخلی 1
نام : محمد دهقان
سمت : مسئول امور روحانیون
دخلی 2

          نام : اکبر زارع

سمت : مسئول بازرسی و شکایات

            داخلی 3

       

نام :علیرضا بازدرهوا

سمت : مسئول دبیرخانه

A.Bazdarhava@haj.ir

داخلی 4
 

    نام : محمد بحرانی

     سمت : مسئول مالی

           داخلی 5

       

    نام : عقیل زارع منفرد

       سمت : دفتر مدیر

               داخلی 6

              

 نام : سید احمد هاشمی

 سمت :  کارپردازی و بیمه

             داخلی 7