چهارشنبه 20 فروردین 1399
EN

فهرست کارکنان حج و زیارت استان

شماره تلفن: 33324508 و 33326074

  نام : عبدلرسول رنجبر

سمت : مدیر حج وزیارت استان بوشهر

Ranjbar.haj.ir

 
 
نام :حسین ویسه
سمت : جانشین و مسئول روابط عمومی
داخلی 6
 
 

                                                                                                                                        نام : مهدی صداقت

                                                                                                                                     سمت : مسئول حراست

                                                                                                                                              داخلی 8

                                                                                                                                  

 

نام : عبدالرحیم سالم آبادی
سمت : مسئول ثبت نام و اعزام
داخلی 1
 
 
نام : محمد دهقان
سمت : مسئول امور روحانیون
دخلی 2
 
 


                                                                                                                                              نام : اکبر زارع

                                                                                                                               سمت : مسئول بازرسی و شکایات

                                                                                                                                                داخلی 3

                                                                                                                               

                                                                                                                                        

                                                                                                                                       نام :علیرضا بازدرهوا

                                                                                                                                      سمت : مسئول دبیرخانه

داخلی 4
 

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                        نام : محمد بحرانی

                                                                                                                                        سمت : مسئول مالی

                                                                                                                                               داخلی 5

                                                                                                                             


                                                                                                                                        

                                                                                                                                           نام : عقیل زارع منفرد

                                                                                                                                                 سمت : دفتر مدیر

                                                                                                                                                داخلی 6

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                          نام : سید احمد هاشمی

                                                                                                                                           سمت :  کارپردازی و بیمه

                                                                                                                                                     داخلی 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


گزینه "ویرایش محتوا" را از منوی مدیریتی ماژول انتخاب نمایید.