پنجشنبه 08 آبان 1399
EN

فهرست کارکنان حج و زیارت استان

شماره تلفن: 33324508 و 33326074

  نام : عبدلرسول رنجبر

سمت : مدیر حج وزیارت استان بوشهر

Ranjbar.haj.ir

نام :حسین ویسه
سمت : مسئول روابط عمومی
داخلی 6
    نام : مهدی صداقت

    سمت : مسئول حراست 

                                     داخلی 8                                     

                                                                                                 

نام : عبدالرحیم سالم آبادی
سمت : مسئول ثبت نام و اعزام
داخلی 1
نام : محمد دهقان
سمت : مسئول امور روحانیون
دخلی 2

                                                                                                            نام : اکبر زارع

                                                                                              سمت : مسئول بازرسی و شکایات

                                                                                                                داخلی 3

       

نام :علیرضا بازدرهوا

سمت : مسئول دبیرخانه

داخلی 4
 

    نام : محمد بحرانی

     سمت : مسئول مالی

    داخلی 5

       

    نام : عقیل زارع منفرد

  سمت : دفتر مدیر

     داخلی 6

                             

 نام : سید احمد هاشمی

 سمت :  کارپردازی و بیمه

داخلی 7